بتن کن ها و چکش های تخریب

62

مدل: بتن کن R.H 250
تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت
شناسه: R.H 250

61

مدل: چکش تخریب D.B 287
تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت
شناسه: D.B 287

60

مدل: چکش تخریب D.M 296
تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت
شناسه: D.M 296

58

مدل: چکش تخریب D.M 295
تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت
شناسه: D.M 295

48

مدل: بتن کن 2 کاره 4شیار
تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت
شناسه: R.H243

47

مدل: بتن کن دو کاره 5 شیار
تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت
شناسه: R.H255

1

مدل: بتن کن دو کاره 5 شیار
تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت
شناسه: R.H256

2

مدل: بتن کن R.H 251
تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت
شناسه: R.H 251

251-1

مدل: بتن کن R.H 251
تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت
شناسه: R.H 251

256

مدل: بتن کن دو کاره 5 شیار
تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت
شناسه: R.H256