دریل ها و پیچ گوشتی های برقی

74

مدل:دریل شارژی C.D 212
تولیدکننده:گروه بازرگانی الیت
شناسه:C.D 212

72

مدل:دریل شارژی C.D 214
تولیدکننده:گروه بازرگانی الیت
شناسه:C.D 214

71

مدل:دریل شارژی C.D 218
تولیدکننده:گروه بازرگانی الیت
شناسه:C.D 218

186

مدل:پیچ گوشتی برقی S.D 186
تولیدکننده:گروه بازرگانی الیت
شناسه:S.D 186

69

مدل:بکس برقی I.W 575
تولیدکننده:گروه بازرگانی الیت
شناسه:L.W 575

67

مدل:دریل برقی E.D 120
تولیدکننده:گروه بازرگانی الیت
شناسه:E.D 120

66

مدل:دریل برقی E.D 131
تولیدکننده:گروه بازرگانی الیت
شناسه:E.D 131

65

مدل: دریل چکشی I.D 135
تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت
شناسه: I.D 135

64

مدل:دریل چکشی I.D 142
تولیدکننده:گروه بازرگانی الیت
شناسه:I.D 142

63

مدل:دریل چکشی I.D 156
تولیدکننده:گروه بازرگانی الیت
شناسه:I.D 156