سایر

Untitled-22-min

مدل:کمپرسور قابل حمل
تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت
شناسه:A.CO 721

Untitled-1-min

مدل:کمپرسور قابل حمل
تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت
شناسه:A.CO 722

comperesor2

مدل:کمپرسور قابل حمل
تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت
شناسه:A.CO 723

comperesor

مدل:کمپرسور قابل حمل
تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت
شناسه:A.CO 724

34

مدل: پیستوله برقی
تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت
شناسه: S.G 666

33

مدل: پیستوله برقی(دارای پمپ جدا)
تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت
شناسه: S.G 676

32

مدل: کارواش
تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت
شناسه: H.P.W 681

31

مدل: کارواش
تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت
شناسه: H.P.W 682

30

مدل: سشوار صنعتی
تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت
شناسه: H.G 651

652

مدل:سشوار صنعتی
تولیدکننده:گروه بازرگانی الیت
شناسه:H.G 652