شارژی

210

مدل: دریل شارژی
تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت
شناسه: C.D 210

مدل: پیچ گوشتی شارژی 3/6 ولت لیتیوم
تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت
شناسه: C.D 193

28

مدل: دریل شارژی
تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت
شناسه: C.D 232

26

مدل: دریل پیچ گوشتی شارژی
تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت
شناسه: C.D 222

25

مدل: دریل شارژی چکشی
تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت
شناسه: S.D 234

24

مدل:دریل شارژی چکشی
تولیدکننده:گروه بازرگانی الیت
شناسه:S.D 238

236

مدل:دریل پیچ گوشتی شارژی چکشی براش لس 16 ولت لیتیوم
تولیدکننده:گروه بازرگانی الیت
شناسه:C.D 236

5

مدل: مینی فرز 115 میلی متر AG 329
تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت
شناسه: AG 329

4

مدل: مینی فرز 125 میلی متر AG 330
تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت
شناسه: AG 330

3

مدل: مینی فرز 125 میلی متر AG 331
تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت
شناسه: AG 331