انواع صفحه سنگ های المکس

46

مدل: صفحه برش استیل مینی
تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت
شناسه: 115X1X 22

45

مدل: صفحه برش استیل
تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت
شناسه: 180X1/6X 22

44

مدل: صفحه برش سنگبری مینی
تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت
شناسه: 115x3x22

43

مدل: صفحه برش آهن مینی
تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت
شناسه: 115X3X 22

42

مدل: صفحه ساب آهن مینی
تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت
شناسه: 115X6X 22

41

مدل: صفحه برش آهن
تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت
شناسه: 180X3X 22

33

مدل: صفحه برش آهن
تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت
شناسه: 230X3X 22

32

مدل: صفحه ساب آهن
تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت
شناسه: 180X6X 22

31]

مدل: صفحه برش پروفیل
تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت
شناسه: 350X3X 22

40

مدل: صفحه برش سنگبری
تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت
شناسه: 230X3X 22